TACHOGRAFY - Všeobecné informácie


Overenie je prehliadka, ktorou sa overí vybavenie vozidla tachografom :
• pri novom vozidle
• prípadne namontovaní nového tachografu do vozidla
• po oprave tachografu

Ďalej sa v dvojročných intervaloch najneskôr do skončenia termínu platnosti posledného overenia vykonáva pravidelné následné overenie.

Platnosť overenia zaniká :
• pred uplynutím dvoch rokov od dátumu overenia
• po oprave tachografu
• po presunutí tachografu do iného vozidla
• po zmenách na motorovom vozidle, ktoré majú vplyv na presnosť indikácie a záznamu tachografu (zmena prevodov v prevodovke, zmena účinného
   obvodu kolesa a pod.)
• v prípade iných dôvodov (zmena údajov: E.č.v., majiteľa vozidla, adresy a pod. )

Po každom overení tachografu držiteľ motorového vozidla obdrží certifikát /PROTOKOL/ o overení tachografu, ktorý je platný 2roky.
Protokol musí byť vo vozidle počas celej doby platnosti overenia.

POZOR! Akýkoľvek zásah do tachografu, ako učeného meradla a jeho príslušenstva neautorizovanou osobou
sa v zmysle zákona a podľa predpisov považuje za priestupok.

Podľa vyhlášky č. 561/2006 Európskej rady je firma, ktorá prevádzkuje automobily s digitálnymi tachografmi, povinná údaje z tachografov archivovať a vyhodnocovať priestupky vodičov.
Tachograf každých 90 dní
Karty vodičov každých 28 dní

Každé vozidlo ktoré bolo evidované prvý krát po 01.05.2006 musí byť vybavené digitálným tachografom!